Home

Astrology

Scriptures

Stotras MP3

Rudrakshas

Holy Store

Panchangam

Saligrama

Contact

Videos

Mantras for specific purposes

Mantras for wealth:

1. Om Lakshmi Vam shri kamaladhram svaha

2. Jimi sarita sagar mahu jahi

Jadyapi tahi kamana nahi

3. Bishva bharana poshana kara joi Takar nama Bharat asa hoi

4. Om shrim hrim shrim kamale kamalalaye mahya prasida prasida prasida svaha

5. Omm shrim hrim shrim mahalakshmyai namah

For Marriage:

1. Taba janaka pai bashishtha ayasu byaha saja savari kai Mandavi shruta kirati Urmila kuwari lai hankari kai

2. Katyayani mahamaye mahayogindadhishvari Nandagopasutam devi patim me kurute namah

For having children:

1. Devakisutam Govindam Vasudevam Jagatpatim DehimeTanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.

To have a son:

1. Sarvabadhabinirmukto dhanadhanyasutanvitah Manushyo tatprasaden bhavishyati na samshayah

2. Om hrim lajja jjalyam thah thah lah om hrim svaha

For safety of the child in the womb:

1. Om tham tham thim thim thum them thaim thoum thah thah om

Curing fever:

1. Om namo bhagavate rudraya namah krodhesvaraya namah jyoti patangaya namo namah siddhi rudra ajapayati svaha

2. Om vindhya vanana hum fat svaha

3. Om namo bhagavate chhandi chhandi amukasya jvarasya shara prajjvilita parashupaniye parashaya fat

4. Om namo maha uchchhishta yogini prakirna dranshta khadati tharvati nashyati bhakshyati om thah thah thah thah

Removing any disease:

1. Om Hrim hansah

2. Om shrim hrim klim aim Indrakshyai namah

3. Om sam, sam sim, sum sum sem saim sam saha vam vam vim vim vum vum vem vaim voim voum vam van saha amrita varech svaha.

For sound health:

1. Mam mayat sarvato raksha shriyam vardhaya sarvada Sharirarogyam me dehi deva deva namostute

2. Om aim hrim shrim namah sarvadharaya bhagavate asya mama sarva roga vinashaya jvala jvala enam dirghayusham kuru kuru svaha

3. Achyutam chamritam chaiva japedoushadhakarmani

4. Om namo paramatamne para brahma mama sharire pahi pahi kuru kuru svaha

For curing piles:

1. Om chhai chhui chhalaka chhalai ahum Ahum klam klam klim hum

For curing pox:

1. Om shrim shrim shrum shram shroum shrah om kharastha digambara vikata nayanam toyasthitam bhajami svaha Svangastham prachandarupam namabhyatmabhibutaye

For stimulating digestive fire:

1. Agastyam kumbhakaranam cha shamincha vadavanalam Bhojanam pachanarthaya smaredabhyam cha panchakam

For sound sleep:

1. Om agasti shayinah

For long life:

1. Hroum om jom sa om bhurbhuvah svaha om Tryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanata mrityormukshiyamamritat

For children’s diseases:

1. Avyadajoangdhri manimanstava janvathoru, yajnoachyutah kati tatam jatharam ka hayasya

For removing obstructions and difficulties:

1. Sakal vighna vyopahin nahin tehin Rama sukripan bilokahin jehin

2. Sarva badha prashamanam trailokyasyakhileshvari Evameva tvayakaryamasmad vairi binashanam

3. Om ram ram ram ram ram ro ro ram kashtam svaha

4. Om namah shante prashante gum hrim hrim sarva krodha prashamani svaha

For winning court cases:

1. Pavan tanaya bala pavan samana Buddhi viveka bigyana nidhana

To Keep safe from snakes:

1. Om Narmadayai vicharana

2. Ananta vasukim shesham padmanabham cha kambalam Shankhapalam dhritarashtram takshakam kaliyam tatha munirajam Astikam namah

3. Om plah sarpakulaya svaha ashehakula sarva kulaya svaha

For removing the venom of snakes:

1. Garudadhvajanusmaranat vishaviryam vyapohati

2. Nama prabhau jana Siva niko Kalakuta falu dinha amiko

To keep safe from theft:

1. Om kafall-kafall-kafall

2. Om karalini svaha om kapalini svaha hroum hrim hrim hrim chora bandhaga thah thah

For peace and detachment:

1. Daihika daivika bhoutika tapa Rama raja nahin kahu byapa

2. Bharata charita kari mamu tulasije sadar sunahin Siya Rama pada prema avasi hoi bhava rasa birati

For removing doubt:

1. Rama katha sundar karatari Sansaya bihaga unavana hari

For purification of thought:

1. Take juga pada kamala manavaun Jasu kripa niramala mati pavaun

Reomova of the evil eye:

1. Shyama Gaura sundara dou jori Nirakhahin chhabi janani trina tori

For vision of Sitaji:

1. Janakasuta jagajanani janaki Atisaya priya karunanidhana ki

To please Hanuman:

1. Sumiri pavan suta pavana namu Apane basa kari rakhe Ramu

For devotion to God:

1. Bhagata kalpataru pranatahita kripasindhu sukaddhama Soi nija bhagati mohi prabhu dehu kaya dari Rama

For acquiring knowledge:

1. Chhiti jala pavaka gagana samira Pancha rachita yaha adhama sharira

For God’s forgiveness:

1. Anuchita bahuta kaheun agyata Kshamahun kshama mandira dou bharata

Mantras and remedies for the planets

Mantras of the various deities

Mantras for specific purposes

Mantras for Health

Mantras for Wealth

Mantras for Pregnant Ladies

Bija Mantras

You can help us!

Today this one man operated website has 250 Vedic scriptures online. Plus 17 major Sashtras of astrology, 200 MP3 Stotras and the 4 Vedas in MP3. All this and plenty more are given freely. A good part of the money earned by this site goes to support the three charitable causes - Scriptures for the blind , helping the slum children of Delhi and helping a Gurukul Vedasala. The space occupied by these audio files and their monthly usage bandwidth is in Gigabytes and costs me a pile. If you like the work I am doing, please feel free to make a donation. Your continued donations will keep this site running and help in expanding.

Thank you

If you don't want to use Credit Card, see other payment options like Western Union money transfer, Moneygram, Draft & Mail transfer from here>Click here

Donate Rs.51/-


Donate Rs.101/-


Donate Rs.108/-


Donate Rs.116/-

Donate Rs.251/-


Donate Rs.501/-


Donate Rs.1001/-


Donate Rs.1008/-

Donate Rs.1116/-


Donate Rs.5000/-


Donate Rs.10000/-


Donate Rs.100000/-

You can check your currency rate using the currency converter by Clicking here.

You can also send by mail transfer to:
Payable to: Siva Prasad Tata,

A/c # 13601000032384
HDFC Bank Ltd.
C-32, Malviya Nagar Branch,
New Delhi - 110017
India
IFSC code :HDFC0001360 SWIFT CODE: HDFCINBBDEL

Pandit S.P.Tata's contact details as follows:

Phone: (91-8555)286356
Mobile1: 91-9542095470, 91-7842505152, 91-8978953237, 91-9493855281

OR
Payable to: Siva Prasad Tata,

A/c # 017101010709
ICICI Bank Limited
48/63, Kota Complex
Oppo General Hospital
Puttaparthi. 515134
Andhra Pradesh
India
IFSC code :ICIC0001306 SWIFT CODE: ICICINBB007

Pandit S.P.Tata's contact details as follows:

Phone: (91-8555)286356
Mobile: +91-9542095470, +91-7842505152, +91-8978953237, +91-9493855281
His timings are: Week days: 9 AM to 1PM and 4pm to 8 PM Weekends:9 AM to 1PM

The time now in India is:

Holy Store

Tell a Friend