Home

Astrology

Scriptures

Stotras MP3

Rudrakshas

Holy Store

Panchangam

Saligrama

Contact

Videos

Shivasahasranaama Stotram

The most popular Shiva Sahasranama Stotra is from the Mahabharata which starts with the verses.

Om Sthirah sthaanuh prabhurbhaanuh pravaro varado varah 1

Read PDF

Sarvaatmaa sarvavikhyaatah sarvah sarvakaro bhavah
Jatii charmii shikhandii cha sarvaangah sarvabhaavanah 2

Harishcha harinaakshashcha sarvabhuutaharah prabhuh
Pravrittishcha nivrittishcha niyatah shaashvato dhruvah 3

Shmashaanachaarii bhagavaanh khacharo gocharoardanah
Abhivaadyo mahaakarmaa tapasvii bhuuta bhaavanah 4

Unmattaveshhaprachchhannah sarvalokaprajaapatih
Mahaaruupo mahaakaayo vrishharuupo mahaayashaah 5

Mahaaaatmaa sarvabhuutashcha viruupo vaamano manuh
Lokapaaloantarhitaatmaa prasaado hayagardabhih 6

Pavitrashcha mahaanshchaiva niyamo niyamaashrayah
Sarvakarmaa svayambhuushchaadiraadikaro nidhih 7

Sahasraaksho viruupaakshah somo nakshatrasaadhakah
Chandrah suuryah gatih keturgraho grahapatirvarah 8

Adriradryaalayah kartaa mrigabaanaarpanoanaghah
Mahaatapaa ghora tapaaadiino diinasaadhakah 9

Samvatsarakaro mantrah pramaanam paramam tapah
Yogii yojyo mahaabiijo mahaaretaa mahaatapaah 10

Suvarnaretaah sarvagyah subiijo vrishhavaahanah
Dashabaahustvanimishho niilakantha umaapatih 11

Vishvaruupah svayam shreshhtho balaviiroabaloganah
Ganakartaa ganapatirdigvaasaah kaama eva cha 12

Pavitram paramam mantrah sarvabhaava karo harah
Kamandaludharo dhanvii baanahastah kapaalavaanh 13

Ashanii shataghnii khadgii pattishii chaayudhii mahaanh
Sruvahastah suruupashcha tejastejaskaro nidhih 14

Ushhnishhii cha suvaktrashchodagro vinatastathaa
Diirghashcha harikeshashcha sutiirthah krishhna eva cha 15

Srigaala ruupah sarvaartho mundah kundii kamandaluh
Ajashcha mrigaruupashcha gandhadhaarii kapardyapi 16

Urdhvaretordhvalinga urdhvashaayii nabhastalah
Trijataishchiiravaasaashcha rudrah senaapatirvibhuh 17

Ahashcharoatha naktam cha tigmamanyuh suvarchasah
Gajahaa daityahaa loko lokadhaataa gunaakarah 18

Sinhashaarduularuupashcha aardracharmaambaraavritah
Kaalayogii mahaanaadah sarvavaasashchatushhpathah 19

Nishaacharah pretachaarii bhuutachaarii maheshvarah
Bahubhuuto bahudhanah sarvaadhaaroamito gatih 20

Nrityapriyo nityanarto nartakah sarvalaasakah
Ghoro mahaatapaah paasho nityo giri charo nabhah 21

Sahasrahasto vijayo vyavasaayo hyaninditah
Amarshhano marshhanaatmaa yagyahaa kaamanaashanah 22

Dakshayagyaapahaarii cha susaho madhyamastathaa
Tejoapahaarii balahaa muditoarthoajito varah 23

Gambhiiraghoshho gambhiiro gambhiira balavaahanah
Nyagrodharuupo nyagrodho vrikshakarnasthitirvibhuh 24

Sudiikshnadashanashchaiva mahaakaayo mahaananah
Vishhvakseno hariryagyah sanyugaapiidavaahanah 25

Tiikshna taapashcha haryashvah sahaayah karmakaalavith
Vishhnuprasaadito yagyah samudro vadavaamukhah 26

Hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanah
Ugratejaa mahaatejaa jayo vijayakaalavith 27

Jyotishhaamayanam siddhih sandhirvigraha eva cha
Shikhii dandii jatii jvaalii muurtijo muurdhago balii 28

Vainavii panavii taalii kaalah kaalakatankatah
Nakshatravigraha vidhirgunavriddhirlayoagamah 29

Prajaapatirdishaa baahurvibhaagah sarvatomukhah
Vimochanah suragano hiranyakavachodbhavah 30

Medhrajo balachaarii cha mahaachaarii stutastathaa
Sarvatuurya ninaadii cha sarvavaadyaparigrahah 31

Vyaalaruupo bilaavaasii hemamaalii tarangavith
Tridashastrikaaladhrikh karma sarvabandhavimochanah 32

Bandhanastvaasurendraanaam yudhi shatruvinaashanah
Saankhyaprasaado survaasaah sarvasaadhunishhevitah 33

Praskandano vibhaagashchaatulyo yagyabhaagavith
Sarvaavaasah sarvachaarii durvaasaa vaasavoamarah 34

Hemo hemakaro yagyah sarvadhaarii dharottamah
Lohitaaksho mahaaakshashcha vijayaaksho vishaaradah 35

Sangraho nigrahah kartaa sarpachiiranivaasanah
Mukhyoamukhyashcha dehashcha deha riddhih sarvakaamadah 36

Sarvakaamaprasaadashcha subalo balaruupadhrikh
Sarvakaamavarashchaiva sarvadah sarvatomukhah 37

Aakaashanidhiruupashcha nipaatii uragah khagah
Raudraruupomashuraadityo vasurashmih suvarchasii 38

Vasuvego mahaavego manovego nishaacharah
Sarvaavaasii shriyaavaasii upadeshakaro harah 39

Muniraatma patirloke sambhojyashcha sahasradah
Pakshii cha pakshiruupii chaatidiipto vishaampatih 40

Unmaado madanaakaaro arthaarthakara romashah
Vaamadevashcha vaamashcha praagdakshinashcha vaamanah 41

Siddhayogaapahaarii cha siddhah sarvaarthasaadhakah
Bhikshushcha bhikshuruupashcha vishhaanii mriduravyayah 42

Mahaaseno vishaakhashcha shhashhtibhaago gavaampatih
Vajrahastashcha vishhkambhii chamuustambhanaiva cha 43

Riturritu karah kaalo madhurmadhukaroachalah
Vaanaspatyo vaajaseno nityamaashramapuujitah 44

Brahmachaarii lokachaarii sarvachaarii suchaaravith
Iishaana iishvarah kaalo nishaachaarii pinaakadhrikh 45

Nimittastho nimittam cha nandirnandikaro harih
Nandiishvarashcha nandii cha nandano nandivardhanah 46

Bhagasyaakshi nihantaa cha kaalo brahmavidaamvarah
Chaturmukho mahaalingashchaarulingastathaiva cha 47

Lingaadhyakshah suraadhyaksho lokaadhyaksho yugaavahah
Biijaadhyaksho biijakartaaadhyaatmaanugato balah 48

Itihaasa karah kalpo gautamoatha jaleshvarah
Dambho hyadambho vaidambho vaishyo vashyakarah kavih 49

Loka kartaa pashu patirmahaakartaa mahaushhadhih
Aksharam paramam brahma balavaanh shakra eva cha 50

Niitirhyaniitih shuddhaatmaa shuddho maanyo manogatih
Bahuprasaadah svapano darpanoatha tvamitrajith 51

Vedakaarah suutrakaaro vidvaanh samaramardanah
Mahaameghanivaasii cha mahaaghoro vashiikarah 52

Agnijvaalo mahaajvaalo atidhuumro huto havih
Vrishhanah shankaro nityo varchasvii dhuumaketanah 53

Niilastathaaangalubdhashcha shobhano niravagrahah
Svastidah svastibhaavashcha bhaagii bhaagakaro laghuh 54

Utsangashcha mahaangashcha mahaagarbhah paro yuvaa
Krishhnavarnah suvarnashchendriyah sarvadehinaamh 55

Mahaapaado mahaahasto mahaakaayo mahaayashaah
Mahaamuurdhaa mahaamaatro mahaanetro digaalayah 56

Mahaadanto mahaakarno mahaamedhro mahaahanuh
Mahaanaaso mahaakamburmahaagriivah shmashaanadhrikh 57

Mahaavakshaa mahorasko antaraatmaa mrigaalayah
Lambano lambitoshhthashcha mahaamaayah payonidhih 58

You can help us!

Today this one man operated website has 250 Vedic scriptures online. Plus 17 major Sashtras of astrology, 200 MP3 Stotras and the 4 Vedas in MP3. All this and plenty more are given freely. A good part of the money earned by this site goes to support the three charitable causes - Scriptures for the blind , helping the slum children of Delhi and helping a Gurukul Vedasala. The space occupied by these audio files and their monthly usage bandwidth is in Gigabytes and costs me a pile. If you like the work I am doing, please feel free to make a donation. Your continued donations will keep this site running and help in expanding.

Thank you

If you don't want to use Credit Card, see other payment options like Western Union money transfer, Moneygram, Draft & Mail transfer from here>Click here

Donate Rs.51/-


Donate Rs.101/-


Donate Rs.108/-


Donate Rs.116/-

Donate Rs.251/-


Donate Rs.501/-


Donate Rs.1001/-


Donate Rs.1008/-

Donate Rs.1116/-


Donate Rs.5000/-


Donate Rs.10000/-


Donate Rs.100000/-

You can check your currency rate using the currency converter by Clicking here.

You can also send by mail transfer to:
Payable to: Siva Prasad Tata,

A/c # 13601000032384
HDFC Bank Ltd.
C-32, Malviya Nagar Branch,
New Delhi - 110017
India
IFSC code :HDFC0001360 SWIFT CODE: HDFCINBBDEL

Pandit S.P.Tata's contact details as follows:

Phone: (91-8555)286356
Mobile1: 91-9542095470, 91-7842505152, 91-8978953237, 91-9493855281

OR
Payable to: Siva Prasad Tata,

A/c # 017101010709
ICICI Bank Limited
48/63, Kota Complex
Oppo General Hospital
Puttaparthi. 515134
Andhra Pradesh
India
IFSC code :ICIC0001306 SWIFT CODE: ICICINBB007

Pandit S.P.Tata's contact details as follows:

Phone: (91-8555)286356
Mobile: +91-9542095470, +91-7842505152, +91-8978953237, +91-9493855281
His timings are: Week days: 9 AM to 1PM and 4pm to 8 PM Weekends:9 AM to 1PM

The time now in India is:

Holy Store

Tell a Friend