Four Ways to Match Your Love Compatibility

test

Nakshatra :
Gana :
Sex :
Tatwa :
Varna :
Body Part :
Tendency :
Colour :
Details :
Tarabalam
Vipat Tara For
Naidhana Tara For
Pratyak Tara
Janma Tara For
Sampat Tara
Kshema Tara
Sadhana Tara
Mitra Tara For
Parama Mitra Tara For
PlanetSignDegreesRetroCombustNakshatra
SunP.Bhadrapad(2)
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
KetuP.Bhadrapad(2)
Vrishabha 04:33:27BC
Vrishabha 04:33:27
DayNight
v
v